Kralický klenot stále ještě září (nejen v září)

Oslavy Bible kralické pořádané Českými studnami a obcí Kralice nad Oslavou proběhly…

FS2B5344.zmenena-velikostOslavy Bible kralické pořádané Českými studnami a obcí Kralice nad Oslavou proběhly zářijovou sobotu 27. 9. v Kralicích nad Oslavou. Byl to druhý ročník oslav, které si kladou za svůj cíl připomenout odkaz Jednoty bratrské, Bible kralické současným lidem a poukázat na nadčasové a stále aktuální poselství Bible. V loňském roce proběhl první ročník oslav při příležitosti 400 let od posledního předbělohorského vydání Bible kralické.

David Loula – Komenského odkaz českému národu

Slavíme 401 let od posledního předbělohorského vydání Bible kralické. Tato slavnost se…

FS2B5613Slavíme 401 let od posledního předbělohorského vydání Bible kralické. Tato slavnost se jmenuje Kralický klenot. Proč právě Kralický klenot? Název se odvíjí od odkazu Jana Amose Komenského, který jménem Jednoty bratrské odevzdal českému národu dědictví šesti hodnot, které Jednota bratrská vyznávala a ve kterých vynikala. První hodnotou je láska k pravdě a hned za ní na místě druhém je Bible, kterou Komenský odevzdává našemu národu se slovy: Odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, bibli svatou. Přijmi ji tedy za svůj vlastní klenot, vlasti milá.

Petr Plaňanský – Karel st. ze Žerotína a jeho vztah k Bibli

Vážení přátelé, nesmírně si cením příležitosti krátce promluvit na Kralických slavnostech. Na…

FS2B5255

Vážení přátelé, nesmírně si cením příležitosti krátce promluvit na Kralických slavnostech.

Na začátek bych měl uvést tři skutečnosti. Zaprvé: tak jako Karla staršího ze Žerotína mohu v nejlepším slova smyslu považovat za moravského patriota, pak se sám považuji za patriota Českého. Zadruhé: ačkoli moji předkové patřili po mnoho generací k českým bratřím, víru jsem aktivně začal praktikovat ve svých dvaceti letech, po osobním obrácení se k Ježíši Kristu jako svému Zachránci. Postupně objevujíc poklady české reformace si nejvíce cením dvou literárních děl – Bible kralické a Labyrintu světa. Ty považuji za vrchol a skvost české literatury, stejně tak jako si cením zbožné praxe staré Jednoty bratrské.

Nabídka pro školy – projekt Bible do škol

bibledoskol Kniha, která nejvíce ovlivnila český národ – TISKOVÁ ZPRÁVA – BIBLE…

bibledoskol

Kniha, která nejvíce ovlivnila český národ – TISKOVÁ ZPRÁVA – BIBLE DO ŠKOL

Síť křesťanských učitelů, zřízena Českou evangelikální aliancí a Křesťanskou akademií mladých, připravila u příležitosti výročí 400 let od vydání Bible Kralické speciální nabídku Bible do škol. Před 400 lety jsme byli mezi prvními národy na světě, které měly Bibli přeloženou z originálních jazyků do mateřštiny. Po celých 400 let byla zdrojem mravních zásad, moudrosti a pomohla i v záchraně českého jazyka.